Breadcrumb

 

Gray Davis
Cựu Thống đốc

 

Maria Contreras-Sweet
Cự Quản trị viên của Cơ quan Quản lý doanh nghiệp nhỏ

 

Leon Panetta
Cựu Bộ trưởng Quốc phòng