• Nhà

Breadcrumbs

 

| ERROR: TRANSLATION OUT OF DATE

CHƯƠNG TRÌNH BỒI THƯỜNG ĐỘC LẬP (“ICP”)

DÀNH CHO TỔNG GIÁO PHẬN LOS ANGELES, GIÁO PHẬN FRESNO, GIÁO PHẬN ORANGE, GIÁO PHẬN SACRAMENTO, GIÁO PHẬN SAN BERNARDINO, VÀ GIÁO PHẬN SAN DIEGO | ERROR: TRANSLATION OUT OF DATE

DÀNH CHO NHỮNG NẠN NHÂN-NGƯỜI SỐNG SÓT DO BỊ LINH MỤC LẠM DỤNG TÌNH DỤC KHI CÒN LÀ TRẺ VỊ THÀNH NIÊN
| ERROR: TRANSLATION OUT OF DATE
Vào ngày 14 tháng 5 năm 2019, sáu Giáo phận của California bao gồm Tổng giáo phận Los Angeles và các Giáo phận Fresno, Orange, Sacramento, San Bernardino và San Diego (“các Giáo phận”) đã tuyên bố thành lập Chương trình bồi thường mới để bồi thường cho các nạn nhân bị linh mục lạm dụng tình dục khi còn là trẻ—vị thành niên. Các Giáo phận đã thuê Kenneth R. Feinberg và Camille Biros làm Quản trị viên của ICP và thực sự bắt đầu làm việc vào ngày 16 tháng 9 năm 2019. Đọc thông cáo báo chí
Các đặc điểm chính của Chương trình này như sau:
 • Chương trình hoàn toàn tự nguyện; không cá nhân nào bị bắt phải tham gia chương trình. Chỉ khi cá nhân đó hài lòng với khoản tiền được đề nghị bồi thường thì cá nhân đó mới đồng ý khước từ quyền khởi kiện các Giáo phận.
 • Các cá nhân nào trước đây đã gửi đơn khiếu nại lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên đến các Giáo phận sẽ có cơ hội đòi tiền bồi thường từ chương trình này.
 • Các cá nhân nào trước đây chưa nộp đơn khiếu nại với các Giáo phận có thể đăng ký tham gia chương trình thông qua trang web này trước hoặc vào ngày 31 tháng 1 năm 2020. Để đăng ký, nguyên đơn có khả năng hội đủ điều kiện cần cung cấp tên, thông tin liên hệ và bảng mô tả tóm tắt về bản chất của yêu cầu bồi thường, bao gồm ngày và địa điểm xảy ra việc lạm dụng và tên của thủ phạm. Các khiếu nại lạm dụng mới được chương trình này tiếp nhận phải được các Giáo phận và Nguyên đơn báo cáo cho cơ quan thực thi pháp luật phù hợp.
 • Ông Feinberg và bà Biros giữ toàn quyền quyết định về tính hợp lệ và tất cả các đề nghị bồi thường cho các nạn nhân hội đủ điều kiện tham gia chương trình. Theo thỏa thuận, các Giáo phận không thể từ chối quyết định cuối cùng của Quản trị viên về tính hợp lệ và số tiền bồi thường.
 • Ủy ban giám sát độc lập sẽ giám sát việc thực hiện và điều hành ICP. Các thành viên của Ủy ban giám sát ICP như sau:
  • Cựu Thống đốc Gray Davis
  • Cự Quản trị viên của Cơ quan Quản lý doanh nghiệp nhỏ Maria Contreras-Sweet
  • Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta
 • Các cá nhân nào trước đây đã được chi trả tiền bồi thường lạm dụng tình dục từ các Giáo phận sẽ không được phép tham gia chương trình.
 • Các cá nhân nào cáo buộc thành viên của tổ chức tôn giáo, giáo sĩ của giáo phận khác hoặc giáo dân lạm dụng tình dục khi còn là trẻ vị thành niên không đủ điều kiện tham gia chương trình.
 • Yêu cầu bồi thường đủ điều kiện sẽ được thanh toán trong vòng khoảng hai tuần kể từ khi yêu cầu bồi thường đã gửi được coi là hội đủ điều kiện, khoản bồi thường được xác định và Quản trị viên nhận được Giấy biên nhận.
 • Ngày có hiệu lực của chương trình là ngày 16 tháng 9 năm 2019. Tất cả các yêu cầu bồi thường gửi đến Quản trị viên đều phải được đóng dấu bưu điện trễ nhất là ngày 31 tháng 3 năm 2020.